B4B Co.,Ltd.

Offering Recruitment In Thailand, บริษัท บีโฟร์บี จํากัดเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไอที และประกันภัย

RECRUITMENT PROCESS

RECRUITMENT PROCESS

PROCEDURES AND ESTIMATED TIME

In any search assignment, a session of detailed discussion is to be arranged to define objectives and specifications of the search assignment to formulate the executive search plan.

We will take 1-3 weeks for internal recruitment processes which include search candidates, interview and prepared shortlist candidates submit to the Client.

ขั้นตอนและเวลาในการให้บริการโดยประมาณ

เมื่อได้รับมอบหมายให้สรรหาบุคลากรบีโฟร์บีจะมีการสอบถามรายละเอียดต่างๆเพื่อนำมากำหนดเป้าหมายและกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ ก่อนจะวางแผนในการสรรหาฯ ต่อไป

เราจะใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์ในกระบวนการสรรหาภายในของเราเอง ซึ่งรวมถึงการสรรหาผู้สมัครการสัมภาษณ์ และการเตรียมรายชื่อผู้สมัครที่คัดเลือกแล้วส่งให้กับลูกค้า